Update rubbergranulaat Zembla/onderzoek VU
Informatie van de Vereniging Sport en Gemeenten en RIVM

Update rubbergranulaat Zembla/onderzoek VU

15-02-2017

Informatie van de Vereniging Sport en Gemeenten zoals door hen gecommuniceerd richting de gemeente Helmond (partij waar wij onze velden van huren)

Het nieuwste bericht staat bovenaan.
Bijlagen onderaan deze pagina.


---------------------------------------

Geachte wethouder(s) sport en gezondheid,

Zoals eerder deze week aangegeven zendt ZEMBLA, onder de titel ‘Gevaarlijk spel – Het vervolg’, uit op de discussie rondom kunstgras. Dat zal zijn vanavond (15 februari) om 21.20 uur bij de VARA op NPO 2. Vooruitlopend op die uitzending hebben zij vanochtend informatie mbt een onderzoek van de VU bekend gemaakt. Wij hebben als Vereniging Sport en Gemeenten vanochtend met RIVM uiteraard contact gehad. Hieronder treft u hun eerste korte formele reactie. In de bijlage treft u een wat uitgebreider statement. Zodra wij meer informatie hebben die voor u relevant is, zullen wij deze uiteraard per omgaande met u delen. Op onze website www.sportengemeenten.nl houden wij een actueel dossier bij. 

ACTUEEL

15 februari: REACTIE RIVM OP ONDERZOEK VU

Een team onder leiding van Prof. Jacob de Boer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. Het RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. De resultaten komen overeen met resultaten uit het onderzoek van het RIVM.

Het RIVM neemt het VU onderzoek serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat voor het milieu. Het VU zebravis-onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is. Bijvoorbeeld informatie over hoeveelheden, concentraties van stoffen en effecten van stoffen op de zebravisjes.

Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.

 Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,

 

André de Jeu

Directeur

 

Vereniging Sport en Gemeenten

---------------------------------------

Geachte wethouder(s) sport (en gezondheid),

Het televisieprogramma ZEMBLA,  zendt a.s. woensdag 15 februari om 21:20 uur bij de VARA op NPO 2 een vervolg op de uitzending van 5 oktober jl. uit met de titel:  'Gevaarlijk spel, het vervolg'. Wij verwachten dat hierover mogelijk weer veel aandacht van andere (lokale) media, voetbalclubs en vragen kunnen ontstaan. In de bijlage is de tekst van de vooraankondiging van Zembla meegenomen.

 

Standpunt RIVM, GGD GHOR, KNVB, VSG, e.a.

Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van o.a. RIVM, GGD GHOR en de KNVB dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen. Het onderzoek van RIVM van eind december 2016 geeft ook geen andere inzichten.

Europees en Amerikaans onderzoek

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Wij verwachten de resultaten daarvan in februari/maart 2017.  Mede n.a.v. deze rapportage zal een hernieuwde discussie in Europees verband gevoerd worden over de twee verschillende normen voor mengsels en producten. Zodra hierover iets nieuws te melden valt zullen wij u daarover uiteraard informeren.  

Het onderzoek in Amerika naar rubbergranulaat en voorkomende gevallen van kanker en dan in het bijzonder bij keepers is zeer recent gepubliceerd (zie bijlage). De belangrijkste conclusie is dat er geen causaal verband te leggen valt, wat leidt tot o.a. de volgende aanbeveling: “The Washington State Department of Health recommends that people who enjoy soccer continue to play regardless of the type of field surface.”

 

Overzicht

Vereniging Sport en Gemeenten bereidt met de meeste relevante partners een overzicht voor van wat op dit moment bekend is van vormen van infill. Dit betreft dan voornamelijk rubbergranulaat, de kunststof variant TPE en de kokos/kurk optie. Wij kijken daarbij naar drie lijnen:

  1. de bespeelbaarheid en levensduur (stuiteren, rollen, vervanging, etc.)
  2. de relatie met gezond
  3. milieueffecten

Over de kosten van de verschillende varianten zullen wij slechts in summiere omschrijving iets kunnen zeggen, omdat dat per locatie (bestaande situatie, type ondergrond, etc.) verschilt. Wij verwachten u uiterlijk in de eerste helft van maart hierover te kunnen berichten.

Wat doen gemeenten op dit moment?

Vereniging Sport en Gemeenten ziet dat gemeenten op dit moment vooral in overleg met de verenigingen zijn. De eventuele keuze voor alternatieve velden/infill is op dit moment vooral een politieke afweging. Een aantal gemeenten heeft besloten bij vervanging andere infill te willen, of te overwegen, mits van die materialen dan ook voldoende bekend is. Anderzijds zijn er gemeenten die nieuwe velden aanleggen met rubbergranulaat. Om hier beter inzicht in te krijgen zullen wij in de tweede helft van maart gemeenten hierover bevragen.

Informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de uitzending met vragen te maken kunt krijgen van de media, dan wel van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeenten. Derhalve hebben wij de meest gestelde vragen en antwoorden van het RIVM toegevoegd (zie bijlage). Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB terecht voor informatie en vragen. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 070 37 38 055.

Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,

 

André de Jeu

Directeur

Vereniging Sport en Gemeenten


<< terug